top of page

REVISORER

Revisorns uppgift är att utföra revision genom att verifiera bokföring, beslutsmässighet och verksamhet i föreningen. En revisor ska vid utförande av sitt uppdrag beakta god revisorssed.

Revisorerna ska till antalet vara lägst två och högst tre, samt högst en suppleant. Av dessa utses alltid en revisor av HSB Riksförbund, övriga väljs av föreningsstämman.

Revisorerna ska bedriva sitt arbete så att revisionen är avslutad och revisionsberättelsen lämnad senast tre veckor före föreningsstämman.

Vid ordinarie föreningsstämma 3 maj 2023 valdes

Extern revisor - Borevision 

Intern revisor - Andrus Lipka Terras 

Intern revisor suppleant - Askin Orucoglu

bottom of page